torsdag 22 november 2018

Frågetecken kring Öppna kanalen - PS m lämnar

Öppen kanal är väl på det hela taget en samhällsnyttig institution kan man tycka. Som den minnesgode vet har jag fått rubriker i media sedan jag anklagat kanalen för vänstervridning. Det finns fortfarande en hel del frågetecken att reda ut om ledning, styrning och kontroll. Den formella värdegrunden bakom Öppen kanal förefaller vara oantastlig. Den formella uppbyggnaden kan  ifrågasättas. Bland medlemmar finns kommunen, företag, regionen, staten, politiska partier som t ex moderaterna, islamska skolan, svenska kyrkan, Almi och stiftelsen Växjö muslimer för att nämna några. Medlemmarna är också ibland uppdragsgivare. När är man objektiv som uppdragsgivare om man är medlem? Är det rimligt att politiska partier och kyrkor är medlemmar i media på detta sättet? En och samma  person kan ju samtidigt företräda ett parti, en kyrka och t ex en kommun i någon form?

Först efter det att jag ställt frågor publicerades namnen på styrelsen på ÖKV:s hemsida. Sammansättningen av styrelsen gjorde mig något förvånad.  Stark koppling till en skola/religion. Och släktband finns dessutom i styrelsen.


I tidigare styrelser har det funnits kända och respekterade namn från publicistisk verksamhet utanför Öppen kanal. Detta saknas helt idag. Har kontaktat en tidigare styrelseledamot som egentligen inte ville prata om Öppen kanal.

På nätet i denna öppna kanal finns inte budget, årsredovisning, revisionsrapport eller för den delen hur valberedningen ser ut.

Jag har dock begärt in dessa uppgifter. Men inte fått dem. Man har meddelat mig att frågan bollats vidare till styrelsen. Det enklaste kanske hade varit att översända det material jag önskar ta del av.

Det som OCKSÅ är uppseendeväckande att några av de personer som verkligen varit granskade av media är med och leder denna styrelse.


PS Moderaterna lämnar som medlem  i Öppen kanal. Fortsättning lär följa. Vad säger länsstyrelsen? Rimmar detta med statens måldokument? Och vad säger svenska kyrkan i Växjö? DS


Växjö 201811222


Bo Frank